Būvprojektu ekspertīze

Būvprojekta ekspertīze ir obligāta publiski pieejamu un sabiedriski nozīmīgu ēku būvprojektiem, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes noteiktām prasībām, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības, energoefektivitātes un vides pieejamības prasībām.

Mēs nodrošinām ekspertīzes slēdzienus normatīvajos aktos noteiktajām būvprojekta daļām:

  • arhitektūras daļa;
  • būvkonstrukciju daļa;
  • ugunsdrošības pasākumu pārskats, būvprojekta daļu ugunsdrošības risinājumi;
  • aprēķinātā energoefektivitāte atbilstoši Energoefektivitātes likumam;
  • darbu organizēšanas projekts;
  • ekonomiskā daļa – obligāta valsts un pašvaldības objektiem.

Tās uzdevums ir izvērtēt būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, pasūtītāja projektēšanas uzdevumam un būvatļaujai, kā arī attiecīgo institūciju izsniegto noteikumu prasībām.

Ekspertīzes veikšanai nodrošinām Būvniecības valsts kontroles birojā sertificētus ekspertus, kas profesionāli izskatīs ekspertīzei iesniegto dokumentāciju un pamatoti norādīs uz nepilnībām, ja tādas tiks konstatētas.