Pakalpojumi

Projektēšana

Projekts ir viens no pirmajiem soļiem ceļā uz būves realizāciju. Projekts atspoguļo pasūtītāja ieceri tādā veidā, lai būvnieks to var realizēt dabā. Tāpēc ir būtiski, lai Projekts būtu  ne tikai izstrādāts detalizēts, bet arī ar korektiem, atbilstošiem un mūsdienīgiem risinājumiem. Kā rezultātā var panākt maksimālu rezultātu, par atbilstošām izmaksām.

Svarīgi lai starp projekta autoru un pasūtītāju veidotos kopīgs redzējums  uz plānoto gala rezultātu. Jo detalizētāks un kvalitatīvāks būvprojekts, jo mazāk pārsteigumu objekta būvdarbu laikā. Atbilstoši arī būtiski tiks ietaupīti līdzekļi uz pārbūvēm, labojumiem u.c. neplānotām darbībām.

Mēs piedāvājam:

 • ēku konstrukciju projektēšanu;
 • dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pilnu projekta izstrādi;
 • plānoto būvniecības izmaksu noteikšanu – tāmes;
 • tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi;
 • darbu organizācijas projektu izstrādi;
 • ēku demontāžas projektu izstrādi.

 

Būvju izpēte, apsekošana

Pirms jebkura procesa – projektēšanas, iepirkuma vai būvniecības – uzsākšanas nepieciešams veikt priekšizpētes darbus, lai sasniegtu maksimāli kvalitatīvāko rezultātu.

Tehniskās apsekošanas uzdevumu izstrādā Pasūtītājs kopā ar apsekošanas veicēju, kā arī piesaistot projekta izstrādātājus, precīzi definējot darbu apjomus un to detalizācijas pakāpes.

 Apsekošana tiek veikta ņemot vērā uzdevumā noteikto apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifiku.

Mums ir pieredze plaša spektra ēku tehniskajā apsekošanā un atzinumu sagatavošanā. Mūsu rīcībā ir nepieciešamās mērierīces un iekārtas, lai apsekošanas darbus veiktu precīzi un nekļūdīgi.

 Mēs nodrošinām:

 • ēku un būvju tehnisko apsekošanu, izmantojot graujošās vai negraujošās pārbaudes metodes;
 • konstatēto defektu fotofiksāciju un bojājumu kartogrammu izstrādi;
 • būves konstrukciju atsegumu, skatrakumu vai urbumu veikšanu un konstrukciju uzmērīšanu;
 • konstrukciju defektu un bojājumu detalizētu izpēti;
 • ēku un būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanas izmaksu noteikšanu;
 • būvju konstrukciju nolietojuma noteikšanu;
 • rekomendācijas ēku un būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanai.

 

Būvekspertīze

Veicam būvekspertīzi, lai novērtētu būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa vai veikto būvdarbu atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Būvekspertīze var ietvert inženiertehnisko izpēti, kā arī būvniecības procesa un izmaksu analīzi atbilstoši būvniecības ierosinātāja prasībām.

Sniedzam atbildes un atzinumus BKVB (Būvniecības valsts kontroles birojs) uzdotajiem jautājumiem un uzstādītajām prasībām.

Mēs nodrošinām:

 • būves vizuālo apskati un konstatēto defektu fotofiksāciju;
 • būves konstrukciju atsegumu, skatrakumu vai urbumu veikšanu un konstrukciju uzmērīšanu;
 • slodžu aprēķinu un konstrukciju aprēķina modeļa izstrādi veicot aprēķinus;
 • pilnu būves konstruktīvo elementu un inženiertīklu pārbaudi;
 • būvprojekta atbilstības novērtējumu veiktajiem būvdarbiem;
 • paredzamo būvdarbu izmaksu novērtējumu;
 • veikto būvdarbu kvalitātes novērtējumu;
 • risinājumus būves tālākai ekspluatācijai atbilstoši būvekspertīzes rezultātiem;
 • Tiesas nozīmētas būvekspertīzes atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Būvekspertu pilnvarām.

 

Būvprojektu ekspertīzes

Būvprojekta ekspertīze ir obligāta publiski pieejamu un sabiedriski nozīmīgu ēku būvprojektiem, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes noteiktām prasībām, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības, energoefektivitātes un vides pieejamības prasībām.

Mēs nodrošinām ekspertīzes slēdzienus normatīvajos aktos noteiktajām būvprojekta daļām:

 • arhitektūras daļa;
 • būvkonstrukciju daļa;
 • ugunsdrošības pasākumu pārskats, būvprojekta daļu ugunsdrošības risinājumi;
 • aprēķinātā energoefektivitāte atbilstoši Energoefektivitātes likumam;
 • darbu organizēšanas projekts;
 • ekonomiskā daļa – obligāta valsts un pašvaldības objektiem.

Tās uzdevums ir izvērtēt būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, pasūtītāja projektēšanas uzdevumam un būvatļaujai, kā arī attiecīgo institūciju izsniegto noteikumu prasībām.

Ekspertīzes veikšanai nodrošinām Būvniecības valsts kontroles birojā sertificētus ekspertus, kas profesionāli izskatīs ekspertīzei iesniegto dokumentāciju un pamatoti norādīs uz nepilnībām, ja tādas tiks konstatētas.

 

Būvuzraudzība

Būvuzraudzības galvenais uzdevums ir pārstāvēt Pasūtītāja intereses būvdarbu procesā.

Piedāvājam pilnu būvuzraudzību un bieži pēc pasūtītajā vēlmēm iesaistāmies uzraudzības procesā jau Būvprojekta izstrādes laikā, tādejādi maksimāli samazinot iespējamos riskus un kļūdas jau  šajā būvniecības posmā. Precīzi Pasūtītāja vēlmēm izstrādāts Būvprojekts būtiski samazina būvdarbu izmaksas. Labot neprecizitātes un veikt izmaiņas būvdarbu laikā ir ļoti dārgi. Veikt būvdarbus bez Būvuzraudzības ir tas pats kas mēģināt uzvarēt tiesā bez advokāta.

Mēs nodrošinām:

 • iknedēļas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu;
 • būvdarbu izpildes termiņu kontroli;
 • ikmēneša paveikto darbu un veicamo maksājumu kontroli;
 • iesaistāmies jautājumu risināšanā ar Valsts un pašvaldību institūcijām, tajā skaitā BVKB, būvvalde u.c.;
 • sadarbībā ar projekta izstrādātājiem, konsultējam par risinājumu un materiālu izvēli;
 • tehnisku jautājumu risināšanu, tajā skaitā piemeklējot optimālos būvniecības risinājumus;
 • projekta izmaiņu un papildinājumu kontroli;
 • organizējam Būvatļaujas saņemšanu;
 • organizējam Objekta nodošanu ekspluatācijā.

Mūsu komanda pilnībā veica arī sarežģītu III grupas ēkas pilnu būvuzraudzību, tas ir visu daļu speciālistu iesaisti, atbilstoši BVKB prasībām.