Būvekspertīze

Veicam būvekspertīzi, lai novērtētu būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa vai veikto būvdarbu atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Būvekspertīze var ietvert inženiertehnisko izpēti, kā arī būvniecības procesa un izmaksu analīzi atbilstoši būvniecības ierosinātāja prasībām.

Sniedzam atbildes un atzinumus BKVB (Būvniecības valsts kontroles birojs) uzdotajiem jautājumiem un uzstādītajām prasībām.

Mēs nodrošinām:

  • būves vizuālo apskati un konstatēto defektu fotofiksāciju;
  • būves konstrukciju atsegumu, skatrakumu vai urbumu veikšanu un konstrukciju uzmērīšanu;
  • slodžu aprēķinu un konstrukciju aprēķina modeļa izstrādi veicot aprēķinus;
  • pilnu būves konstruktīvo elementu un inženiertīklu pārbaudi;
  • būvprojekta atbilstības novērtējumu veiktajiem būvdarbiem;
  • paredzamo būvdarbu izmaksu novērtējumu;
  • veikto būvdarbu kvalitātes novērtējumu;
  • risinājumus būves tālākai ekspluatācijai atbilstoši būvekspertīzes rezultātiem;
  • Tiesas nozīmētas būvekspertīzes atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Būvekspertu pilnvarām.